Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden Lets-go2

Versie oktober 2018

Artikel 1. Toepasselijkheid

 

1.1

Deze gebruiksvoorwaarden (hierna: “Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op ieder gebruik van het platform Lets-go2. Lets-go2 is een dienst van Lets-go2 VoF, gevestigd te Zevenaar aan de Grootmaat 52 en geregisterd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 72846372 (hierna: ‘‘Lets-go2’’). De dienstverlening van Lets-go2 bestaat uit het aanbieden van een online community waar mensen (hierna: ‘‘gebruiker” of “gebruikers”) met elkaar in contact kunnen komen om samen activiteiten te ondernemen.

 

1.2

Van deze Gebruiksvoorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

 

1.3

Indien een bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig is of nietig wordt verklaard, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden van kracht blijven.

 

Artikel 2. Gebruik dienst

 

2.1

Lets-go2 verleent de gebruiker een persoonlijke, niet-overdraagbare en herroepbare licentie voor gebruik en toegang van de dienst tegen betaling van de maandelijkse lidmaatschapsvergoeding zoals bedoeld in artikel 4.1. Deze licentie is ervoor bedoeld om de gebruiker de dienst te laten gebruiken onder de voorwaarden zoals opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden.

 

2.2

Het is niet toegestaan onderdelen van het Lets-go2 platform te verveelvoudigen of openbaar te maken zonder voorafgaande toestemming van Lets-go2.

 

Artikel 3. Looptijd, opzegging

 

De overeenkomst die tussen de gebruiker en Lets-go2 wordt gesloten loopt voor onbepaalde tijd en is door beide partijen schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) opzegbaar tegen de eerste dag van iedere kalendermaand, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste één maand.

 

Artikel 4. Kosten en betaling

 

4.1

De kosten van een account om het Lets-go2 platform te gebruiken bedragen het op de website aangegeven maandelijkse lidmaatschapsgeld. Lets-go2 kan als onderdeel van een actie tijdelijk korting geven op een account of een account één of meerdere maanden gratis ter beschikking stellen. Dit geeft geen recht op gratis of gereduceerd lidmaatschap voor andere maanden.

 

4.2

Lets-go2 is gerechtigd de maandelijkse vergoeding te verhogen. Gebruikers worden hier ruim van te voren over geïnformeerd en hebben altijd de mogelijkheid hun account op te zeggen als zij niet instemmen met de verhoging.

 

4.3

De gebruiker betaalt de maandelijkse gebruiksvergoeding per automatische incasso. De gebruiker zorgt voor voldoende saldo op de opgegeven rekening.

 

4.4

Indien om wat voor reden dan ook automatisch incasso niet mogelijk is, is de gebruiker gehouden tot betaling op andere wijze binnen 14 dagen. Bij uitblijven van betaling binnen deze termijn is Lets-go2 bevoegd het account tijdelijk op non-actief te zetten totdat de betaling is verricht. Indien de betaling langer dan twee maanden niet is verricht, is Letsgo2 bevoegd het account van de gebruiker te verwijderen.

 

4.5

De gebruiker is verplicht de kosten die Lets-go2 moet maken ter incasso van haar vorderingen aan Lets-go2 te vergoeden. De kosten worden begroot conform het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten of een opvolgend besluit zoals op het moment van betalingsverzuim geldt.

 

Artikel 5. Intellectuele Eigendomsrechten

 

5.1

Een gebruiker die auteursrechtelijk beschermde teksten, foto’s, video’s of andere content die beschermd is door intellectuele eigendomsrechten op het Lets-go2 platform plaatst, garandeert dat daarmee geen inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Dat betekent dus dat de gebruiker zelf de content moet hebben gemaakt en/of dat toestemming is verkregen van degene die de rechten op de content bezit om deze te gebruiken.

 

5.2

Meldingen van content waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten kunnen worden verstuurd naar info@lets-go2.nl. De melding zal zo snel mogelijk worden onderzocht en indien er een vermoeden is dat er inderdaad sprake is van inbreuk, zal de content (al dan niet tijdelijk) worden verwijderd. De gebruiker die de content heeft geplaatst zal in de gelegenheid worden gesteld aan te tonen dat het plaatsen van de content niet onrechtmatig was. Indien wordt aangetoond dat de content geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten, wordt de content weer teruggeplaatst.

 

5.3

Het plaatsen van inbreukmakende content wordt gezien als overtreding van de Community-regels en de artikelen 6.3-6.5 van deze Gebruiksvoorwaarden zijn daarop van toepassing.

 

5.4

Door content op het Lets-go2 platform te plaatsen verleent de gebruiker een nietexclusieve licentie aan Lets-go2 om de content openbaar te maken en te hergebruiken op en ter promotie van haar dienst.

 

Artikel 6. Community-regels, meldingen, sancties

 

6.1

Het gebruik van de Lets-go2 community en andere op de website aangeboden diensten is onderhavig aan de volgende regels (de “Community-regels”):

a. Het platform mag enkel gebruik worden voor het doel waarvoor het is ontwikkeld (het leggen van contacten met andere mensen om activiteiten te ondernemen.

b. De dienst mag niet gebruik worden voor commerciële doeleinden. Er mogen dus geen aanbiedingen, advertenties of andere commerciële communicatie worden geplaatst.

c. Gebruikers mogen zich niet voordoen als een ander persoon.

d. Gebruikers mogen geen afbeeldingen of andere persoonsgegevens plaatsen van een andere persoon zonder zijn of haar toestemming.

e. Het is niet toegestaan om de dienst te gebruiken voor content die kan worden gezien als beledigend. Het is niet toegestaan via de dienst andere gebruikers lastig te vallen, intimideren, aanvallen, of belasteren.

f. Het is niet toegestaan om content op het platform te plaatsen die op enige wijze onrechtmatig is, waaronder uitdrukkelijk begrepen content die discriminerend is of aanzet tot haat of geweld.

 

6.2

Een gebruiker kan berichten of andere content die in strijd zijn met de Community-regels melden bij Lets-go2 door gebruik te maken van de meldknop bij een bericht of door een e-mail te sturen naar info@lets-go2.nl. Lets-go2 zal de melding zo snel mogelijk onderzoeken.

6.3

Indien uit het onderzoek blijkt dat het betreffende bericht of andere content inderdaad in strijd is met de Community-regels zal dit onmiddellijk worden verwijderd. Afhankelijk van de ernst van het bericht kan Lets-go2 andere maatregelen treffen, waaronder het geven van een waarschuwing, het tijdelijk op non-actief zetten van een account en het permanent verwijderen van een account.

6.4

Indien een account drie keer in strijd met de Community-regels wordt gebruikt wordt het account in ieder geval permanent verwijderd.

 

Artikel 7. Verantwoordelijkheid Lets-go2

 

Lets-go2 kan niet alle accounts die worden aangemaakt en berichten die worden geplaatst controleren. Wel zal zij adequaat reageren op meldingen over strijd met Community-regels en zal zij content die inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of in strijd is met de Communityregels zo snel mogelijk verwijderen. Lets-go2 is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de inhoud van berichten die door gebruikers op het platform zijn geplaatst, tenzij zij niet adequaat op een melding heeft gereageerd of in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Letsgo2.

 

Artikel 8. Wijziging Gebruiksvoorwaarden

 

Lets-go2 is gerechtigd de Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden worden uiterlijk één maand voor inwerkingtreding aan de gebruikers toegestuurd via e-mail.

 

Artikel 9. Persoonsgegevens

 

Op de Lets-go2 community worden persoonsgegevens uitgewisseld. Lets2go verwerkt persoonsgegevens van gebruikers in overeenstemming met haar privacyverklaring, die hier is gepubliceerd.

 

Artikel 10. Toepasselijk recht

 

Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 

 

0/5 (0 Reviews)